I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.shop.inspiracja.eu Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy INSPIRACJA Puziuk Spółka Jawna a Kupującym.

2. Prowadzącym Sklep jest spółka INSPIRACJA Puziuk Spółka Jawna z siedzibą w Choroszczy /16 – 070/ przy ul. Warszawskiej 19 (zwana dalej INSPIRACJA), która jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS: 0000011173, NIP: 542-10-01-838, REGON: 50287066.

3. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego: www.shop.inspiracja.eu.

4. Informacje zawarte na stronie Sklepu Internetowego www.shop.inspiracja.eu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Warunkiem skorzystania z zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

7. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

4. KLIENT –(1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.shop.inspiracja.eu

11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – INSPIRACJA Puziuk Spółka Jawna wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz, NIP: 542-10-01-838, REGON: 50287066, adres poczty elektronicznej: sklep@inspiracja.eu

12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

14. USŁUGOBIORCA – 1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. W razie niezgodności treści Regulaminu z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa konsumentów tj. w szczególności z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827), w miejsce zapisów Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego aktualnie prawa.

2. Kupujący chcąc dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien najpierw się zarejestrować wypełniając „Formularz rejestracyjny” dostępny pod adresem http://shop.inspiracja.eu/rejestracja,5

3. Po rejestracji Kupujący może wybierać z oferty Sklepu Internetowego oferowane towary poprzez skorzystanie z opcji "Dodaj do koszyka", która znajduje się przy każdej pozycji. Opisy towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią opis głównych cech świadczenia zgodnie z art. 12 ust. pkt 1 in principo ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Po złożeniu zamówienia (oferty) INSPIRACJA potwierdza Kupującemu drogą mailową fakt przyjęcia zamówienia w terminie do 2 dni roboczych. Brak potwierdzenia przez INSPIRACJĘ przyjęcia zamówienia w/w terminie uznaje się za nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.

2. Inspiracja zastrzega, iż może nastąpić brak dostępności określonego towaru. W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł wówczas zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo lub w inny sposób.

3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem poczty lub kuriera tylko w dni robocze.

4. Dostawa towarów realizowana jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Koszty dostawy zamówienia pokrywa w całości Kupujący. Dostawa towaru o wartości wyższej niż 500,00 zł brutto przy płatności w ramach przedpłaty odbywa się w całości na koszt INSPIRACJI (nie dotyczy wysyłki DPD za pobraniem).

6. INSPIRACJA zobowiązuje są do dostarczenia Kupującemu towaru niewadliwego.

8. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia oferty przez INSPIRACJĘ. Potwierdzeniem zawarcia umowy na trwałym nośniku jest paragon fiskalny lub faktura VAT, które dostarczane są Kupującemu łącznie z zamówionym towarem.

9. INSPIRACJA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, w których formularz zamówienia nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

a) PKO BP S.A.

b) Numer rachunku: 66 1020 1332 0000 1802 1423 6469

4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

VI. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

a) pisemnie na adres: ul. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@inspiracja.eu

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres: Inspiracja Puziuk Spółka Jawna, ul. Warszawska 19, 16-070 Choroszcz

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@inspiracja.eu

pliki do pobrania:

 

2.Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. DANE OSOBOWE

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Inspiracja Puziuk Spółka Jawna w celach: marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług. Dane w tym celu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane będą przechowywane przez okres 10 lat. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres:  rodo@inspiracja.eu


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r. i jest opublikowany na stronie www.shop.inspiracja.eu.

2. INSPIRACJA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.shop.inspiracja.eu i odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INSPIRACJA Puziuk spółka jawna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy INSPIRACJA Puziuk Spółka Jawna a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę INSPIRACJA Puziuk Spółka Jawna.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.